Oprichting

De NCBD is een landelijke organisatie voor Christelijke doven

Opgericht op 2 mei 1940.

Doel van de NCBD is het behartigen van de belangen van Christelijke Doven in Nederland.

Een stukje geschiedenis

Op 2 mei 1940, Hemelvaartsdag, werd in een zaal van doveninstituut “Effatha” te Voorburg een ‘Samenkomst van Christelijke doven uit Nederland’ gehouden.

De ‘Nederlandse Christelijke Bond van Doofstommen’ wordt opgericht en krijgt als doelstelling: ‘behartigen van geestelijke en stoffelijke belangen van haar leden’.

De NCBD organiseert kerkdiensten voor doven, gevolgd door een afdelingsbijeenkomst.

Het bestuur bestaat in die tijd vrijwel alleen uit horenden, die alles voor de doven beslissen.

In 1953 wordt vanuit de NCBD de ‘Stichting Christelijke Tehuizen voor Doofstommen’ opgericht. Doel is de aankoop van een tehuis voor volwassen doven, die niet zelfstandig kunnen wonen. Zo ontstaat ‘Dovenvreugd’, in Baarn. Opnieuw is de leiding in handen van horenden.

In 1965 wordt de Jeugdraad opgericht, bedoeld voor de grote groep jongeren, die eigen activiteiten wil: fietspuzzeltochten, vakantiereizen, weekendkampen, zeskampen, wadlooptochten, bijbelweekends.


NCBD Jeugdraad – Jongerenweekend Putten 1965

De NCBD maakt een enorme bloei door. Rond 1975 zijn er 21 afdelingen en bijna 1000 leden. Doven leren voor zichzelf op te komen en er zijn eindelijk dove bestuursleden.

Vanaf 1976 is de organisatie van kerkdiensten niet langer in handen van de NCBD; een interkerkelijke en overkoepelende Stuurgroep, plaatselijk vertegenwoordigd via een Interkerkelijke Commissie, neemt dit werk over.

Het tehuis ‘Dovenvreugd’ is te klein geworden en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd.

Begin 1973 wordt een nieuw en modern gebouw in Ede in gebruik genomen: ‘De Gelderhorst’. De Gelderhorst gaat daarop zelfstandig verder en is momenteel bekend als het landelijke verzorgingstehuis voor oudere doven.

Vanaf 1980 loopt het ledental langzaam af. Doven zijn immers mobieler, de eerste teksttelefoon doet zijn intrede en er worden steeds meer Welzijnsstichtingen van Doven opgericht. Doven hebben dus meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

De huidige situatie

De NCBD heeft nu ongeveer 377 leden, de meesten zijn lid van een afdeling. Sommige leden zijn al vanaf de oprichting lid! Daarnaast kunnen horenden het werk van de NCBD steunen door donateur te worden.

Er zijn nog vier afdelingen, over het hele land verspreid. Hier vinden de maandelijkse bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten worden voorafgegaan door een dovendienst, georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie.
De afdelingen hebben een eigen (doof) bestuur en worden door afdelingsvertegenwoordigers bij een (doof) centraal bestuur vertegenwoordigd.

Elk jaar wordt begin mei de Bondsdag gehouden. ‘s Morgens vindt de jaarvergadering plaats, ‘s middags is er een activiteit. Maar bovenal blijft de Bondsdag de plek waar leden uit het hele land elkaar ontmoeten en hun onderlinge contacten verstevigen.

In de zomer organiseert de NCBD een vakantiereis, meestal naar het buitenland.

De NCBD geeft 5 maal per jaar een (digitaal) contactblad uit: Ons Bondsblad.

De inhoud van het blad is gevariëerd. U vindt er verslagen van de afdelingsbijeenkomsten, nieuws vanuit het bestuur, een meditatie, pastorale stukjes van de drie dovenpastores, familieberichten, een puzzelrubriek, een overzicht van kerkdiensten voor doven en ook algemene informatie die voor doven van belang is.

  • De NCBD is aangesloten bij Dovenschap.
  • Ook heeft de NCBD regelmatig overleg met de Stuurgroep van het Interkerkelijk Dovenpastoraat.
Menu