ANBI

Nederlandse Christelijke Bond van Doven

Nederlandse Christelijke Bond van Doven is een ANBI, die door de Belastingdienst erkend is.

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een kerkelijke, levenbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut.

U kunt uw bijdrage leveren door:
 • Te doneren op rekeningnummer IBAN: NL47INGB0000392703; BIC: INGBNL2A.
 • De NCBD op te nemen in uw testament als erfgenaam of in de vorm van een legaat.
 • Een periodieke schenking (bv lijfrenteschenking)

Uw gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting (er geldt hiervoor een drempel; de hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Belastingdienst)

RSIN / fiscaal nummer ANBI : 806217856.

Doel: NCBD is het behartigen van de belangen van Christelijke Doven in Nederland.

Beleidsvoornemens NCBD op korte en lange termijn

Het bestuur van de vereniging Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD), opgericht op 2 mei 1940, heeft de traditie jaarlijks in de maand maart tijdens haar Algemene Leden Vergadering (ALV) de aanwezige leden voortzetting van de activiteiten het bondsprogramma (incl. begroting) voor het lopende jaar voor te leggen.

Binnen de statutaire doelstelling van de NCBD kennen wij de volgende planning:

Behartiging van de belangen van de christelijke dove en slechthorende leden door het aanbieden van aangepaste activiteiten in de Nederlandse Gebaren Taal (NGT): bondsdag, streekdag, thema-bijeenkomsten en een vakantiereis

 • Stimulering en instandhouding van 10 plaatselijke/regionale afdelingen
 • Nauwe samenwerking met het Dovenpastoraat (zie www.doofenkerk.nl)
 • Vertegenwoordiging als lidorganisaties van Dovenschap (zie www.dovenschap.nl)
 • De uitgifte van een eigen tweemaandelijks ledenblad ‘Ons Bondsblad’
 • Het onderhouden van een eigen website (www.ncbd.nl) en Facebook-pagina
 • Het verlenen van financiële steun aan een tweejaarlijks (doven)project in het buitenland

De benodigde geldmiddelen wordt hoofdzakelijk verkregen vanuit de ledencontributie, donaties en giften, deelnemersgelden, en bijdragen vanuit interne en externe fondsen.   

 • Op basis van het bovenstaande kan de NCBD minimaal 3 tot 5 jaar vooruit met een dekkende exploitatie.
 • Beloningenbeleid NCBD

* De onbezoldigde bestuursleden en andere vrijwilligers krijgen een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

 

Bekijk NCBD Financieel overzicht 2022

Bekijk NCBD secretariaal verslag 2022

Menu